Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

G7 Foreign Ministers’ Statement on Belarus

G7 Foreign Ministers’ Statement on Belarus

The text of the following statement was released by the G7 foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States of America and the High Representative of the European Union.

We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States of America and the High Representative of the European Union condemn in the strongest terms the unprecedented action by the Belarusian authorities in arresting independent journalist Raman Pratasevich and his companion, Sofia Sopega, after forcing flight FR4978 on which they were travelling to land in Minsk on 23 May.

This action jeopardised the safety of the passengers and crew of the flight. It was also a serious attack on the rules governing civil aviation. All our countries, and our citizens, depend on every state acting responsibly in fulfilling their duties under the Chicago Convention so that civil aircraft can operate safely and securely. We call on the International Civil Aviation Organisation (ICAO) to urgently address this challenge to its rules and standards.

This action also represents a serious attack on media freedom. We demand the immediate and unconditional release of Raman Pratasevich, as well as all other journalists and political prisoners held in Belarus.

We will enhance our efforts, including through further sanctions as appropriate, to promote accountability for the actions of the Belarusian authorities.

 

Заявление Министров иностранных дел G7 по Беларуси

Текст следующего заявления опубликован Министрами иностранных дел стран “Большой семёрки” – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, – а также Верховным представителем Европейского союза.

Мы, Министры иностранных дел стран “Большой семёрки” – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, – а также Верховный представитель Европейского союза, самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия властей Беларуси, арестовавших 23 мая независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу, вынудив посадку в Минске авиарейса FR4978, на котором они летели.

Этот шаг поставил под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолёта. Он также представляет собой серьёзное нападение на правила, регулирующие гражданскую авиацию. Все наши страны и наши граждане полагаются на то, чтобы каждое государство ответственно выполняло свои обязанности в соответствии с Чикагской конвенцией, с тем чтобы гражданские воздушные суда могли безопасно и надёжно эксплуатироваться. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в срочном порядке рассмотреть этот вызов, брошенный её правилам и стандартам.

Эта акция также представляет собой серьёзную атаку на свободу средств массовой информации. Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключённых, удерживаемых под стражей в Беларуси.

Мы будем наращивать наши усилия, в том числе, в случае необходимости, путём введения дополнительных санкций, для обеспечения подотчётности за действия белорусских властей.

 

Заява Міністраў замежных спраў G7 па Беларусі

Тэкст наступнай заявы апублікаваны Міністрамі замежных спраў краін «Вялікая сямёркі» – Канады, Францыі, Германіі, Італіі, Японіі, Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі, – а таксама Вярхоўным прадстаўніком Еўрапейскага саюза.

Мы, Міністры замежных спраў краін «Вялікая сямёркі» – Канады, Францыі, Германіі, Італіі, Японіі, Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі, – а таксама Вярхоўны прадстаўнік Еўрапейскага саюза, самым рашучым чынам асуджаем беспрэцэдэнтныя дзеянні ўладаў Беларусі, якія 23 мая арыштавалі незалежнага журналіста Рамана Пратасевіча і яго спадарожніцу Сафію Сапега, прымусіўшы сесці ў Мінску авіярэйс FR4978, на якім яны ляцелі.

Гэты крок паставіў пад пагрозу бяспеку пасажыраў і экіпажа самалёта. Ён таксама ўяўляе сабой сур’ёзны замах на правілы, якія рэгулююць грамадзянскую авіяцыю. Усе нашы краіны і нашы грамадзяне разлічваюць на тое, што кожная дзяржава будзе адказна выконваць свае абавязкі ў адпаведнасці з Чыкагскай канвенцыяй, каб грамадзянскія паветраныя судны маглі эксплуатавацца бяспечна і надзейна. Мы заклікаем Міжнародную арганізацыю грамадзянскай авіяцыі (ІКАО) тэрмінова разглядзець гэты выклік, кінуты яе правілам і стандартам.

Гэта дзеянне таксама з’яўляецца сур’ёзнай атакай на свабоду СМІ. Мы патрабуем неадкладнага і безумоўнага вызвалення Рамана Пратасевіча, а таксама іншых журналістаў і палітычных вязняў, якія ўтрымліваюцца пад вартай у Беларусі.

Мы будзем нарошчваць нашы намаганні, у тым ліку, у выпадку неабходнасці, шляхам ўвядзення дадатковых санкцый, для забеспячэння пададказнасці за дзеянні беларускіх уладаў.